Å se hele bildet: Årets budsjettmøte

Har du hørt om Frogn kommunes handlingsprogram? Kanskje du har lest en overskrift eller fått bakoversveis av et kommentarfelt? Tirsdag 2. november møtte Frogns folkevalgte i budsjettmøte for å gjennomgå kommunens økonomiske planer i den neste fireårsperioden.

Innhold

Lurer du på hva vi skal bruke pengene på i Frogn kommune de neste fire årene? Og hvordan dette vil påvirke deg og ditt?

Handlingsprogrammet er kommunens økonomiske plan for de neste fire årene (2022-2025), og i budsjettmøtet tirsdag 2. november var de folkevalgte samlet for å gjennomgå rådmannens utkast. Slik kan de som skal bestemme til slutt, se det store og omfattende innholdet i planen i sammenheng, stille spørsmål og få økt forståelse for alle punkter og utregninger når det gjelder den videre utviklingen i Frogn.

Tøffe grep
Ordfører Hans Kristian Raanaas introduserte årets handlingsprogram slik: - Det kreves tøffe grep, som samtidig må være langsiktige. Rådmannen anbefaler ulike veivalg, så er det opp til oss folkevalgte å velge hvor vi skal gå. Vi må klare å se bildet samlet og beholde oversikten, men jeg er sikker på at vi sammen skal klare å møte målene slik at Frogn fremdeles vil være en god kommune for innbyggerne.

Rådmann Harald K. Hermansen skisserte i sitt innlegg hva som er tenkt og hvorfor: Hvor er vi i 2025 og hvordan kommer vi dit? Følgende punkter spiller inn i kommunens økonomiske situasjon:

  • Netto drift er pt 1,75%, noe som er bedre enn foregående år – men vi ønsker å nå statsforvalters anbefaling på 5%
  • Disposisjonsfondet skal opp til minimum 10 % av inntekter, en dobling fra i dag, noe vi allerede er godt i gang med å klare
  • Det samme med gjeldsgrad: maksimum 100% av inntektene våre

- Vår plan for måloppnåelsen strekker seg frem mot 2031, men det krever handling nå, påpekte rådmannen. Følgende tiltak er satt for å nå målene om en sunn økonomi: 

  • Kostnadsnivå på linje med gjennomsnitt i sammenlignbare kommuner
  • Eiendomsskatt
  • Investeringer på et nøkternt nivå

Stort engasjement i enkeltsaker
- Vårt ambisjonsnivå er fremdeles høyt og det skal det være. Vi skal fortsatt levere gode tjenester, understreket rådmannen – men konstaterte at flere enkeltsaker i handlingsprogrammet allerede har skapt mye diskusjon både i avisspaltene og i kommentarfeltene i sosiale medier:

 * Nytt rådhus?
- Som tidligere tubaspiller er jeg normalt musikalsk. Forslagene i handlingsprogrammet blir imidlertid raskt umusikalske når de dras ut av sammenhengen, sa rådmann Hermansen – og hadde følgende kommentar til forslaget om nytt rådhus: - I 2025 går leieavtalen på våre kommunale lokaler ut. Vi mener naturligvis ikke at vi skal bygge et nytt, grandiost rådhus – men dette er et varsel om at vi fra 2025 har et plassproblem – og da må dette planlegges. Plassmessig har vi driftet i administrasjonslokaler helt på grensen de siste 10 årene; nå må vi se på hvordan vi kan løse det. Leie, utbedre, bygge? Hvordan er opp til de folkevalgte.

* Hva skjer innen helsesektoren?
Forslaget om nedleggelse av to driftstilskudd innen fysioterapi har medført flere oppslag og kommentarer, og rådmannen kommenterte dette punktet: - Vi ønsker langsiktige, fleksible og effektive strukturer innen skole, barnehage, pleie og omsorg – på linje med sammenlignbare kommuner. I dag bruker vi mer på en del områder enn nabokommunene på disse feltene. Ett eksempel er fysioterapitilbudet, der vi har langt flere driftstilskudd enn sammenlignbare kommuner. Vi skal ikke være dårligere enn andre kommuner på helse og omsorg – men har heller ikke mulighet til forsvarlig økonomisk drift om vi skal være så mye bedre, oppsummerte rådmannen.
Dette gjelder også eldreomsorgen, hvor vi har hatt en dekningsgrad på 18,3% opp mot sammenlignbart 15,9 i sammenlignbare kommuner. Med stor vekst i antall eldre i vår befolkning de nærmeste årene, må vi rigge for dette. Gjennom prosjektene med nye omsorgsboliger på Belsjø og Dyrløkke har vi fått et nytt trinn i omsorgstrappen, noe som gjør det mulig å styrke hjemmetjenesten mens antall plasser i institusjon justeres deretter.

* Hva med de svakeste i samfunnet; omsorgsboliger, psykiatri, rus?
Vi har pr i dag flere ressurskrevende behandlingsplasser som kjøpes hos private aktører; totalt beløper dette seg til 30 mill kr årlig. Disse ønsker vi å ivareta i større grad i egen kommune. Vi skal levere gode nok tjenester i henhold til tildelt ramme og tilby riktig nivå på tjenestetilbud over tid. Vi skal kartlegge individuelle behov hos hver enkelt av våre brukere og også styrke den tverrfaglige innsatsen gjennom blant annet et ambulerende team. Alle våre boliger samles fremover i en enhet, slik at de ulike boligtiltakene kan vurderes samlet og dreies til økt ressursbruk i egne hjem.
Psykisk helse og rusarbeid er et satsingsområde, men for å kunne levere gode tjenester her fremover kreves endring og et grundig omstillingsarbeid. Vi prioriterer gode nok tjenester, riktig nivå og dimensjon på tiltakene samt tverrfaglig samhandling og tidlig innsats. Utvikling av ressurssenteret og rask psykisk helsehjelp er allerede igangsatt. Man ser også på nye muligheter for tjenester som Gården, Basen og andre gruppetilbud mens muligheten for ambulante team og interkommunale samarbeid vurderes.

* Men byggesak da?
Kommunen har fått kontroll på byggesaksbehandlingen; saker behandles innen frist, til tross for økende inngang både på klager og ordinære søknader. Vi har nå stor kompetanse med dyktige ledere og ansatte, noe som kommer godt med i den levende og krevende byen Drøbak er. Videre er TDF i ferd med å bygge opp en egen prosjektavdeling som skal planlegge og styre de mange investeringsprosjektene innen vei, vann, avløp og utbygging, noe som vil være både mer effektivt og kostnadsbesparende.

Veien videre for Handlingsprogrammet
- Dagen har gitt folkevalgte innsikt i alle enhetenes vurderinger bak endringer som ligger inne i rådmannens forslag til Handlingsprogram, avsluttet ordfører Hans Kristian Raanaas, og mente det er tydelig at det har vært krevende vurderinger for å prioritere innenfor tilgjengelige rammer. Han understreket at budsjettseminaret er en dypere gjennomgang i overleveringen av handlingsprogrammet fra rådmann til de folkevalgte. I tiden frem til endelig vedtak i kommunestyret 13. desember vil partiene og representanter jobbe med de endelige prioriteringene som vil gjelde for 2022 og i fireårsperioden.

Vil du se hele planen? Du finner den her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/okonomi/handlingsprogram/