Brannsikkerhet i gamle Drøbak

Når det oppstår brann i tilsvarende byer som i Risør natt til 24. februar 2021, er det også en viktig vekker om betydningen av gode brannsikringstiltak. Frogn kommune følger opp dette ansvaret i vårt planverk.

Gamle Drøbak har vært forskånet for større bybranner. Det er en viktig årsak til at byens eldre trehusmiljø fremdeles står. Da Telegrafen brant, fikk vi en påminnelse om brannfaren i et slikt bygningsmiljø. Derfor berører det både innbyggere og i forvaltningen når en brann oppstår, og tankene går til både Risør og vår egen by.

Risør og Drøbak har mange fellestrekk med tett verneverdig trehusbebyggelse. I Risør var varmesøkende kameraer en viktig årsak til at brannen ikke spredte seg. I etterkant av brannen nå i Risør minner Risantikvaren om verdiene av disse særlig verdifulle kulturmiljøene: «Den tette trehusbebyggelsen er noe av det som er særpreget for norsk arkitektur. Få europeiske land har en bebyggelse som tilsvarer den tette trehusbebyggelse vi har i Norge.» (https://www.riksantikvaren.no/siste-nytt/pressemeldinger/brannen-i-risor/?fbclid=IwAR3kB2w4q3UDlfig6WmWIJvTWX4EerU9_8ZRa3InDH4ljBStcLnpUJBAcqY)

Kommunene har et særlig ansvar for å påse at brannsikkerheten er godt ivaretatt etter lov og forskrift, og Frogn kommune følger opp dette ansvaret i vårt planverk. Tilstrekkelig slukkevannskapasitet og andre viktige tiltak vil komme til å bli lagt fram til politisk behandling som del av brannsikringsplanen for gamle Drøbak høsten 2021.

Også i Områderegulering for gamle Drøbak, som kommer til endelig behandling 15. mars 2021, ligger det inne rammer for at brannsikringstiltak skal vurderes samtidig som andre tiltak i alle plan- og byggesaker. Vi oppfordrer imidlertid alle innbyggere og huseiere til å se over elektrisk- og annet fyrings anlegg, varslere og slukningsutstyr, og vurdere å søke tilskudd til utterligere brannsikringtiltak. Les mer om dette her: https://www.riksantikvaren.no/veileder/tilskudd-til-brannsikring-av-tette-trehusomrader/ 

Stiftelsen UNI gir også midler til brannsikringstiltak, og man kan søke når som helst året gjennom. Les mer om dette her: http://www.stiftelsen-uni.no/

Kontakt gjerne kommunen for veiledning om hvilke brannsikringstiltak som kan være aktuelle på din eiendom.