Byutviklingsplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten

Områdeplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten ble førstegangsbehandlet i Frogn kommunestyre i februar i år og vedtatt sendt på høring. Dette er et viktig og sentralt område i kommunen vår, og vi ønsker at alle som ønsker skal ha mulighet til å komme med innspill før fristen går ut. For å legge til rette for dette har vi lagt opp en plan med oversikt over møtepunkter slik at du allerede nå kan sette av datoene i kalenderen din.

Innhold

Byutviklingsplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten skal styrke gamle Drøbak som det levende kommunesenteret i Frogn, og bidra til bærekraftig utvikling. Mellom gamle Drøbak og Dyrløkke skal det utvikles en sammenhengende by med aktivt næringsliv og boligområder som er tilpasset menneskene som bor der.

Enhet for samfunnsplanlegging legger opp til en ekstra lang høringsperiode (ca. 16 uker). Fordi områdeplanen er komplisert og omfattende for de fleste å sette seg skikkelig inn i, håper vi at det vil være mulig å gjennomføre fysiske innspillsmøter. Vi tror at en lang høringsperiode i en så stor plan med så lang tidshorisont er viktig for å kunne gi bedre medvirkning, og mulighet for god dialog. På denne måten får vi også en enda bedre plan.

Nedenfor følger oversikt over planlagte medvirkningsmøter og frister:

Vi legger opp til at områdeplanen kan legges frem for andregangsbehandling i kommunestyret til første møterunde i -22. Det er viktig at prosessens tidshorisont er realistisk både for utbyggere og innbyggere. Dette er en svært omfattende og kompleks plan, og administrasjonen trenger også tid til behandlingen. I tillegg legger vi på denne måten til rette for at eventuelle innsigelser som måtte komme kan løses før andregangsbehandling, og vi sikrer at vi har kapasitet til å kvalitetssikre planen grundig i forkant av politisk behandling.

Offentlig høring

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges justert forslag til områderegulering for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker 01.02.2021, sak 2/21 og Kommunestyret 08.02.2021, sak 4/21.

Høringskonferanse vil være på teams 15.04. (kl. 16-18). Medvirkningsmøter i juni avholdes også på Teams: For beboere, lag/foreninger 16.06. (kl. 18-20), og for større grunneiere/utbyggere 24.06. (kl. 18-20).

Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på nettside: https://www.frogn.kommune.no/felles/horinger/horinger/omraderegulering-for-dyrlokke-ullerud-seiersten-byutviklingsplanen/

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak, postmottak@frogn.kommune.no innen 15.07.2021.

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet: