Ferdselsrestriksjoner på Håøya

Havørna er observert i nærheten av reiret på Håøya i Drøbaksundet, og vi håper at nye unger skal fly ut fra reiret også i sommer. For å sikre dette er det viktig at ørna ikke blir forstyrret. Hensynsområdet der man ikke bør ferdes jf. naturmangfold-loven §6 omfatter Håøyas østside, med avgrensing som vist på kart.

Innhold

Sårbar for forstyrrelse

Havørn er svært sårbar for forstyrrelser ved reiret. Havørnas valg av hekkeområde i den bratteste og mest utilgjengelige delen av Håøya gir tydelig uttrykk for at den ønsker å være i fred. Oslofjordområdet er svært tett befolket. Dette krever at det tas ekstra hensyn.

Tidligere ferdselsrestriksjoner har omfattet perioden fra 1. februar til 1. september. I februar-mars sonderer fuglene terrenget og velger seg reirplass. I mars-april legges eggene. Dette er den aller mest sårbare perioden, da havørna kan velge å oppgi hekkingen om den blir tilstrekkelig forstyrret. Risikoen reduseres ettersom ungen(e) vokser, men det bør være ro rundt reiret helt til ungene forlater reiret.  

Hensynsområde

Dyrelivet, inkludert reirplasser og hiomårder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Hensynsområdet der man bør unngå ferdsel, jf aktomshetplikten i naturmangfoldloven § 6, omfatter østre deler av søndre Håøya. Se kart under. Flyvning med småfly og helikopter over og like ved øya bør også unngså.

Du kan fint ferdes i strandsonen og langs stien fra Ormeleine opp til batteriene og videre nordover øya til Tåjebukta uten at dette forstyrrer havørna. Stien kan være vanskelig å finne noen steder, så ta med kart eller GPS så du er sikker på å ikke gå for langt mot øst. Noen steder har SNO satt opp små turstiskilt for å lede turgåere på rett vei. Plakaten som vist over er også satt opp langs stien og 50 m inn fra strandlinja for å markere hensynsområdet i marka.

Dersom vi også i framtida skal få nyte synet at majestetisk havørn seilende over Oslofjorden er det vesentlig at ferdselsforbudet respekteres!

 Plakat - hensynsområde

Her kan du se reiret

Havørna er enklest å få øye på i lufta, når den flyr for å finne fisk eller annen næring. Om du har en god kikkert eller teleskop er det også mulig å se reiret fra sjøen eller landsiden.

På kartet under er det angitt hvor på Hallangen du har best utsikt til reiret. Det går sti fra Langebåtveien på nordsiden av Båtstødammen ned til Båtstøfeltets båthavn. Utsiktspunktet ligger like sør for båthavna. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA) følger også utviklingen fra avstand og vil holde folk orientert om årets hekking. Det vil trolig også bli gjort forsøk på å ringmerke ungene i år. Følg med på NOF OA og Frogn kommunes hjemmesider.

 Her kan du se reiret

Spørsmål?

Hensynsområdet ligger i Søndre Håøya naturreservat, som omfatter mesteparten av Søndre Håøya. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er forvaltningsmyndighet for reservatet. Statens naturoppsyn (SNO) har ansvar for oppsyn, skjøtselstiltak mv. og vil ha et særlig oppsyn med Håøya i havørnas hekkeperiode. Dersom du skulle se noen som forsøker å ta seg inn i hensynsområdet ta kontakt med SNO på telefon 67 12 13 10.

For andre spørsmål ta gjerne kontakt med:

-        Frogn kommune v/ Eli Moe, tlf 91 74 67 20, www.frogn.no

-        Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Jon Markussen, tlf 22 00 36 67, www.fmoa.no

-        NOF OA v/ leder Håkan Billing, mob. 48 17 07 85, www.nofoa.no

Mer informasjon om havørn

Havørna forsvant som hekkefugl langs hele kysten fra svenskegrensa til Sogn og Fjordane på slutten av 1800-tallet på grunn av omfattende jakt og fangst. Sist observerte hekking i Oslofjorden var i Hankøsundet i Østfold i 1882. Da havørna først etablerte seg på Håøya i 2008 var det med andre ord 126 år siden forrige gang ørna hekka i fjorden.

Da havørn og andre norske rovfugler ble totalfredet i 1968 var det bare 300 hekkende par igjen i hele Norge, og fortsatt ingen sør for Sogn og Fjordane. Fredningen ble et vendepunkt. Havørnbestanden gikk raskt oppover og i 2002 ble det anslått å være rundt 2000 par i Norge, tilsvarende over halvparten av den europeiske bestanden.

Dette gir Norge et særlig forvaltningsansvar for havørn. Tyngdepunktet ligger fortsatt i Nordland, og nord for Trøndelag er havørn et vanlig syn. Ørna har nå reetablert seg på Vestlandet og som hekkefugl i innlandet i Nord-Norge og -Sverige. I Sverige har den også kommet tilbake sør i landet, så spredning videre sørover fra Oslofjorden er også sannsynlig.

Les mer om havørn og 2008-hekkingen i NOF, avd Oslo og Akershus sitt tidsskrift Toppdykkeren.

Etter 2008 hekket ørna noen år i Buskerud før den kom tilbake til Frogn i 2014. I 2014 fikk ørneparet fram to unger, mens én unge ble registrert i henholdsvis 2015 og 2016. Begge disse ungene ble ringmerket.

Havørnunge på reir 2015

Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015.

Sommeren 2016 etablerte et nytt havørnpar seg i Oslofjorden, i Færder nasjonalpark ytterst i Vestfoldskjærgården. Les mer om hekkingen her http://ferdernasjonalpark.no/havorn-i-nasjonalparken/

 

https://www.nrk.no/vestfold/havornungene-har-forlatt-reiret-1.13042421

Hekking 2022

I år er en ny havørnunge merket på Håøya!
Totalt 14 havørnunger har vokst opp i Drøbaksundet i perioden 2008-2020. Vi registrerte hekking på Håøya for første gang i 2008. Da var det 128 år siden forrige registrerte havørnhekking i Oslofjorden. De fleste årene har det vært en unge i reiret, slik som i år, men enkelte år har det også vært to.

Paret hekket noen år på Gråøya før de kom tilbake til Håøya, og hekker nå i et av de mest utilgjengelige områdene i naturreservatet. Terrenget i seg selv gjør nok at ørnene får være i fred. Ellers er det også satt opp skilt som angir hvilke deler av året man ikke bør ferdes i nærheten, for å ikke forstyrre ørnene. Å forstyrre havørna i hekkeperioden regnes som et brudd på naturmangfoldlovens aktsomhetsplikt.
 
Se årets bilder av havørnene på Håøya i saken her: Høytflyvende innbyggere i Frogn

Meld gjerne observasjoner av ørna inn på Artsobservasjoner på nett også. Det gjør du her: https://www.artsobservasjoner.no/