God plassering på kommunebarometeret

Frogn kommune havner på en 78. plass i årets endelige utgave av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport – og er med det blant de 100 beste kommunene på totaltabellen blant landets 356 kommuner. Blant de 51 kommunene i Viken lander Frogn på en 24. plass.

- Tallene i undersøkelsen forteller at vi har vi har lave kostnader sammenliknet med andre kommuner, noe som viser at Frogn kommune driver effektivt, sier enhetsleder for økonomi og digitalisering, Jo-Ragnar Finserås. – Vi har lagt bak oss et annerledesår, og det er gledelig å fastslå et netto driftsresultat på 2,4 prosent i fjor, noe som var bedre enn forventet.

Tallene bak:

Plasseringen på tabellen er justert med hensyn til økonomiske rammebetingelser, og ser man bare på nøkkeltallene og ignorer økonomiske forutsetninger, ligger Frogn kommune på en 97. plass. Årets database inneholder over 2,5 millioner verdier hentet fra en rekke kilder, blant annet tall fra SSB og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Sammendrag for Frogn:

  • Grunnskole er første sektor i barometeret. I Frogn oppfylte 78,47 prosent av barneskolelærerne i norsk, engelsk og matematikk i 1.-7. trinn kompetansekravene i 2020. De beste kommunene ligger på 100 prosent. På ungdomsskolen oppfylte 90,7 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene. Frogn kommer på 47. plass i grunnskolesektoren på barometeret.

  • Av dem som bor på sykehjem, var tendensen nasjonalt at 82 prosent hadde omfattende pleiebehov i 2021, mens Frogn hadde 73,15 prosent av dem som bodde på sykehjem, et omfattende bistandsbehov i fjor. Andelen øker over tid, dette indikerer at innsatsen fortsatt dreies mot hjemmebasert omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass.

  • Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på sykehjem har en grad av demens. I Frogn var 16,88 prosent av plassene på sykehjem skjermede og tilpasset demente i fjor. Dette er lavere enn i de fleste andre kommuner i landet.

  • Fra 2020 har kommunene fått en lovpålagt plikt til å ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Av de kommunene som har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet, er tendensen at 33,4 prosent av de hjemmeboende med demens har vedtak om dagtilbud. I Frogn har 40,24 prosent av hjemmeboende med demens dette tilbudet.

  • Barnevern: Frogn kommer på 6. plass i denne sektoren. Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn tre måneder å behandle, gått litt ned de siste årene. Den nasjonale tendensen viser at kommunene nå overholder den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88,77 prosent av sakene. I Frogn behandles 98 prosent av sakene innenfor tre måneder. Dette er bedre enn de fleste kommunene i landet.

  • Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. I 2021 var andelen oppe i 86,9 prosent. I Frogn går 83,9 prosent av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.

  • For Frogn var korrigert netto driftsresultat på 2,4 prosent i fjor. Det er bedre enn gjennomsnittskommunen. Frogn har penger på disposisjonsfond, fondet var i fjor på 6,2 prosent av bruttoinntektene til kommunen. Det er mindre enn de fleste andre kommuner i landet. Netto renteeksponert gjeld for Frogn var i fjor på 93,7 prosent av brutto driftsinntekter, noe som er bedre enn de fleste kommunene i landet. Investeringsnivået i Frogn var i fjor 21,71 prosent av brutto driftsinntekter for de fire siste år, og det er høyere enn de fleste kommunene i landet.

Kilde: Disse punktene er hentet fra Kommunal Rapport. Se mer fra undersøkelsen her: Kommunebarometeret - (kommunal-rapport.no)