Handlingsprogram 2022-25

Frogn kommune er stolte av å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Slik skal det også være fremover. Satsing på folkehelse, klima og en styrket økonomi er stikkord for neste fireårsperiode. - Sammen sikrer vi en frisk framtid i Frogn, sier rådmann Harald K. Hermansen.

Innhold

Etter to år med negativt driftsresultat, ligger kommunen an til et netto driftsresultat på rundt 15 millioner kroner i pluss for 2021. Disposisjonsfondet vil som en følge av dette være 50 millioner kroner ved utgangen av 2021. Det ser dermed ut til at en negativ utvikling er i ferd med å snu.

Handlingsregler

Kommunestyret har i tråd med ny kommunelov fra 1.1.2020 vedtatt handlingsregler som innebærer følgende:
• Netto driftsresultat på 23 millioner kroner eller bedre (minst 1,75% av inntektene)
• Disposisjonsfond på minst 130 millioner kroner (minst 10% av inntektene)
• Lånegjeld på maksimalt 1,3 milliard (maksimum 100% av inntektene). Lånegjelden er i 2021 i overkant av 2,1 milliarder kroner. Gjeld knyttet til selvkost og startlån utgjør ca. 300 millioner kroner av dette.


For å nå handlingsreglene legger rådmannen opp til følgende:
• Øke inntektene: I dette handlingsprogrammet legges det opp til eiendomsskatt på 25mill kroner fra 2022 og 50mill kroner fra 2024.
• Holde kostnadene på et nivå i nærheten av gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 7:  rådmannen foreslår relativt store omstruktureringer innenfor enkelte tjenesteområder.
• Investeringskostnadene og dermed låneopptakene må holdes på et nøkternt nivå der det legges større vekt på at investeringene har positiv kost/nytte. Det er i dette handlingsprogrammet for første gang utarbeidet en 10-årig investeringsplan som er ment å bedre beslutningsunderlaget for å gjøre helhetlige prioriteringer.

Vesentlige usikre faktorer knyttet til Handlingsprogrammet 2022-2025 er:
• Sluttoppgjøret etter ferdigstillelse av Drøbak Frogn Idrettsarena
• Driften av Drøbak Frogn Idrettsarena, herunder treningssenteret
• Evnen til å tilpasse tjenesteproduksjonen på et akseptabelt kostnadsnivå og til endret behov knyttet til befolkningssammensetningen
• Økende rentenivå

Samlet representerer dette en betydelig økonomisk usikkerhet, noe det jo alltid vil være. Å søke å oppfylle de vedtatte handlingsreglene vil håndtere usikkerheten slik at kommunen kan utvikle seg under forutsigbare og stabile økonomiske rammer.

Handlingsprogram 2021-25

Klikk her og les mer om Handlingsprogrammet 2022-2025

Opptak av presentasjonen kan du se her: 

https://frogn.kommunetv.no/archive/226

- Sammen skal vi sikre en frisk, god og trygg framtid i Frogn, sier rådmann Harald K. Hermansen.