Klipp for trafikksikkerhet

Det er skolestart og mange nye førsteklassinger skal ut på skoleveiene. Vi lover å gjøre vårt - og oppfordrer også alle hageeiere om å holde vegetasjon som trær, busker og hekk på et nivå som sikrer god sikt.

Drøbak er som kjent et bratt sted, og det er lov å tenke litt selv i forhold til at enkelte avkjørsler har bratte stigninger eller fall mot veg. Hekker, busker og trær må ikke være til hinder for den allmenne ferdsel og trafikksikkerhet. Vegetasjon som hindrer fotgjengere, skjuler vegmerking, trafikkskilt eller belysning må fjernes. Vurder forholdene der du bor, og tenk gjennom om du kan gjøre det sikrere rundt din eiendom. Vær med på å gi særlig førsteklassingene våre, men også alle andre et trafikksikkert og trygt bomiljø.

Slik sørger du for fri sikt i avkjørselen din:  

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg, må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen. Klipp enten hekken din slik at den holdes under 0,5 meter (alternativ 1) eller flytt gjerde og eller hekk utenfor frisiktsonen merket med rosa farge. Det må være 3 meter frisikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står inne i avkjørselen din skal du kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter på hver side. Merk at frisiktsonen bør utvides ut over 30 meter dersom gang- og sykkelveien heller og syklistene holder høy fart.

Dersom avkjørselen din munner ut i veg må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan. Hekk og gjerde kan og flyttes utenfor frisiktsonen merket med rød stiplet strek. Det må være 4 meter frisikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inne i avkjørselen din skal du kunne se 45 meter til hver side om fartsgrensen er 50 km/t, og videre øker avstanden med farten slik figuren viser. 

 

Har du trær ut mot veg, fortau eller gang- og sykkelveg må ikke greinene henge lavere enn 5 meter over vegbanen Over gang- og sykkelveg må ikke greinene henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.  

De fleste hekker tåler å stusser året rundt. Noen er mer sårbare og må tas hensyn til. Frogn kommune anmoder folk om å tenke trafikksikkerhet hele året!