Kvikkleire og grunnforhold i Frogn

Hele Frogn kommune ligger under marin grense, og vi har en del marine avsetninger, det vil si løsmasser som ble avsatt i sjø da isen trakk seg tilbake etter siste istid. Det er imidlertid få områder som er kartlagt med risiko for kvikkleireskred i Frogn.

Innhold

Grunnforhold i Frogn – med særlig fokus på marin leire og risiko for skred

Grunnforhold vurderes i alle plan- og byggesaker, i tråd med bestemmelser for saksbehandling og særskilte retningslinjer og veiledere utarbeidet av NVE. Det blir satt krav til nye undersøkelser der eksisterende kunnskap ikke er tilstrekkelig. I områder med risiko for kvikkleire er det særlig skjerpede krav til vurderinger. 

NVE utarbeidet i 2018 en regional kvikkleirekartlegging: "Risiko for kvikkleireskred i Ski, Ås, Vestby og Frogn kommuner" - se rapporten her

Marine avsetninger

Frogn ligger under marin grense og vi har en del marine avsetninger, dvs. løsmasser som ble avsatt i sjø da isen trakk seg tilbake etter siste istid. Dette er vist i blått på kvartærgeologisk kart fra NGU under. Nedenfor er de marine avsetningene vist i et eget kart. Morenemateriale fra Ås-Skitrinnet er også vist i kartet. Kilde for begge kart:  http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/

 

Les mer om Marin grense og Ås-Skitrinnet her

https://www.ngu.no/emne/marin-grense

https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85s-Ski-trinnet

Fareområder i Frogn

I 2017 ble det gjennomført en regional kartlegging av kvikkleireskredfare i Ski, Ås, Frogn og Vestby. Grunnundersøkelser (boring) ble gjennomført på utvalgte steder. Disse undersøkelsene ligger til grunn for avgrensing av kvikkleiresoner som finnes tilgjengelig på NVEs kartportal https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire. Her er også kvikkleireområder registrert av Statens vegvesen vist. Se kartutsnitt under.

 

Rapporten fra den regionale kvikkleirekartleggingen ""Risiko for kvikkleireskred i Ski, Ås, Vestby og Frogn kommuner" blei publisert i 2018 og kan leses  her .

Les mer om marine avsetninger og skred her https://www.ngu.no/emne/marine-avsetninger-og-skred

- og her https://www.ngu.no/blogg/kan-det-g%C3%A5-kvikkleireskred-p%C3%A5-tomta-mi

Les mer om kartlegging av leire og kvikkleire her https://www.ngu.no/emne/kartlegging-av-leire-og-kvikkleire

 

Som det framgår av kartet over er det få områder i Frogn som er kartlagt med risiko for kvikkleireskred. Det er registrert ett område med høy faregrad nederst i Odalen. Området videre nordover er angitt med middels faregrad. Se kart under. Det er i tillegg registrert ett område med middels faregrad på Solberg og et med lav faregrad sør for Froen.

 

På kartet fra Froen-Årungen er det også vist kvikkleireområde registrert av Statens vegvesen. Ved å zoome seg inn på kartet vil man finne flere slike mindre områder registrert i tilknytning til registrerte kvikkleirepunkt langs veinettet.

Vurdering av grunnforhold i alle saker

Selv om de mest utsatte områdene er identifisert og det blir satt krav til særskilte vurderinger ved tiltak i disse områdene, så blir grunnforhold vurdert i alle plan- og byggesaker,  i tråd med bestemmelser for saksbehandling og særskilte retningslinjer og veiledere utarbeidet av NVE. Kommunen søker også råd og veiledning fra NVE ved behov, og ser velkomment på regjeringens utspill om ny gjennomgang av gjeldende regelverk og rutiner for å sikre trygg byggegrunn. Retningslinjene stiller videre krav til kompetanse for de som gjennomfører undersøkelser og vurderinger knyttet til grunnforhold. Det blir satt krav til nye undersøkelser der eksisterende kunnskap ikke er tilstrekkelig.

Det er nylig etablert en nasjonal database for grunnundersøkelser der man kan finne nærmere informasjon om konkrete områder. Databasen er så ny  at alle kjente rapporter nok ikke er registrert her enda, men basen vil suppleres løpende  http://geo.ngu.no/kart/nadag-avansert/.

Les mer om sjekkliste for planarbeid innenfor NVEs forvaltningsområde, men lenke til relevante veiledere og retningslinjer her

https://www.nve.no/media/11104/nve_sjekklistereguleringsplan_05nov2020.pdf - og særlig NVEs veileder om «Flaum og skredfare i arealplanar» http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf og veileder for «Sikkerhet mot kvikkleireskred» https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf

Odalen

Det finnes noe eksisterende bebyggelse i og ved fareområdene i Odalen. Det er også regulert ny bebyggelse i Odalsparken. Byggesaksavdelingen kan bekrefte at det finnes uavklarte grunnforhold her. Kommunen hadde møte med NVE om det aktuelle området rett før jul i 2020. 

NVE fant at de geotekniske undersøkelsene som er blitt utført i forbindelse med regulering av området og oppfølging av vedtatt reguleringsplan, ikke er tilstrekkelige for å klarere området for utbygging. Det vil derfor kreves geotekniske undersøkelser i alle byggesaker som faller inn under aktsomhetssonen, slik loven krever. NVE anbefaler at det blir gjennomført en mer detaljert geoteknisk undersøkelse for hele området slik at man kan beregne total stabilitet basert på alle planlagte byggetiltak i området samlet.  

Det er ikke gitt tillatelse til bygging av nye boliger innenfor aktsomhetsområdet etter at dette ble kjent. Det er imidlertid gitt tillatelse til etablering av adkomstvei inn til området. Basert på tilbakemeldingene fra NVE fører kommunen nå tilsyn med saken for å sikre at grunnundersøkelser som lå til grunn for tillatelsen gav tilstrekkelig sikkerhet.