Nye utfordringer for enhet Tilrettelagte tjenester

Fra 1. november 2021 er enhet Tilrettelagte tjenester utvidet slik at alle kommunens ulike omsorgsboliger er samlet i enheten. Ved å vurdere våre ulike boligtiltak samlet, gir det mulighet til å utnytte kapasiteten – også gjennom økt ressursbruk i egne hjem, slik at vi kan gi et godt tilbud til den enkelte bruker.

Tilrettelagte tjenester yter bistand til personer med et bistandsbehov og/eller til pårørende med en særlig tyngende omsorgsbyrde. Frogn kommune har pr i dag flere ressurskrevende behandlingsplasser som kjøpes hos private aktører. Disse ønsker vi å ivareta i større grad i egen kommune ved å kartlegge individuelle behov hos hver enkelt av våre brukere og også styrke den tverrfaglige innsatsen gjennom blant annet ambulerende team.

Alle våre boliger samles fremover i en enhet, slik at de ulike boligtiltakene kan vurderes samlet og dreies til økt ressursbruk i egne hjem. Når alle boliger samles i enheten, gis dette uavhengig av diagnose, psykiatri- eller rusutfordringer.

- For å kunne levere gode tjenester fremover kreves endring og et grundig omstillingsarbeid. Vi prioriterer gode nok tjenester, riktig nivå og dimensjon på tiltakene samt tverrfaglig samhandling og tidlig innsats, understreker enhetsleder Anette Trondal Olsen.

 

Tjenestene som omfattes av «nye» Tilrettelagte tjenester er:

 • Omsorgsstønad og støttekontakttjenester
 • Individuell avlastning og avlastning i bolig
 • Ambulerende tjenester
 • Arbeids- og aktivitetssenter
 • Omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Boligene som omfattes av «nye» Tilrettelagte tjenester er:

 • Hegre
 • Kopås
 • Lensmannsvingen
 • Haukåsen
 • Autismeteamet
 • Einebu
 • Fugleveien
 • Ullerud terrasse (fra 01.05)
 • Avlastningsbolig Traneveien
 • Dag og aktivitetssenter

Ullerud terasse åpner i 2022, og vil sammen med kommunens andre omsorgsboliger være knyttet til enhet for Tilrettelagte tjenester.