Positivt regnskap i et spesielt år

- I et helt spesielt og utfordrende år leverer kommunen fortsatt tjenester med høy kvalitet, konstaterer rådmann Harald K. Hermansen. Han kan også vise til et netto driftsresultat som er vesentlig bedre enn forventet: Fjorårets økonomiske resultat (netto driftsresultat), landet på 58 millioner kroner i overskudd – noe som er 90 millioner bedre enn foregående år.

Innhold

 Kommunestyret planla med et overskudd på 13 millioner kroner, men høy skattevekst og god kostnadsstyring har ført til et vesentlig bedre resultat enn forventet i forhold til 2. tertialrapport. Høy skattevekst gjelder de fleste kommunene rundt oss og for kommunesektoren samlet. Utgiftene til drift av Bølgen ble bortimot 20 millioner kroner høyere enn forutsatt ved inngangen til året, noe som i stor grad kan tilskrives korona-pandemien.

Flere av kommunens enheter har arbeidet med struktur og tilpasninger av kostnadene i året som har gått, og denne endringen har kommunen langt på vei lykkes med. De samlede kostnadene til tjenesteyting er reelt redusert med ca. 25mill kroner. 

Fortsatt utfordringer

- Vi har fortsatt ambisjoner om å levere gode tjenester - og har svært dyktige og lojale ansatte som gjennom hele pandemien har stått på for kommunens innbyggere, sier rådmannen. Imidlertid gir Frogns befolkningsstruktur utfordringer med sterk vekst i den eldre befolkningen i kommunen og nedgang i elevtall på skolene. Denne utviklingen har vi og de fleste andre kommuner i landet sett komme. Vi har derfor allerede vedtatt investeringer i kommende 4-års periode på 1,8 milliard kroner; blant annet øremerket kommunale omsorgsboliger, rehabilitering av eksisterende bygg samt vann- og avløpsnettet. Investeringene binder utgifter til renter og avdrag i årene fremover. - For å nå kommunenes økonomiske handlingsregler, må kostnadsveksten fortsatt dempes i tiden framover, sier rådmann Harald K. Hermansen.

Videre behandling

Regnskapet er sendt til revisjon og vil bli behandlet i kommunestyret 20. juni 2022, sammen med årsmeldingen for 2021. Årsmeldingen publiseres ca. 1. april og vil gi en mer detaljert beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenesteyting, samt en grundigere oversikt over hva korona-pandemien har kostet kommunen og hvilke nasjonale tilskudd som har finansiert utgiftene.

Regnskapet er tilgjengelig her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/okonomi/regnskap/