Rapport fra Bølgen

Etter at det over tid er stilt spørsmål om Frogn kommune gjennom drift av Bølgen bad og aktivitetssenter har brutt konkurransereglene, ba kommunestyret om en utredning av både organiseringen og lønnsomheten ved treningssenteret. Nå er den uavhengige rapporten klar.

Innhold

Bakgrunnen for utredningen er påstander fra andre treningssentre i nærområdet og Virke Aktiv Helse om kryssubsidiering av treningssenteret som kan være i strid med EØS-regelverket om statsstøtte. Oppdraget, som etter en tilbudskonkurranse gikk til konsulentfirmaet BDO, var gjennomgang og vurdering av fremtidig lønnsomhet i treningssenteret, samt å vurdere regnskapsmodellen for inntekts- og kostnadsfordelinger mellom treningssenteret og den øvrige driften ved aktivitetssenteret og badet.

God folkehelse

Rapporten fremlegges kommunestyrets medlemmer i disse dager, og konkluderer med at treningssenteret kan videreføres som en avdeling innenfor det kommunale foretaket.

- Etter kommunens syn er treningssenteret drevet på forretningsmessig grunnlag og det er ikke gitt statsstøtte i EØS-avtalens forstand, understreker rådmann Harald K. Hermansen.

- Kommunen har gjort mye for å sikre et fortsatt godt aktivitetstilbud i Bølgen. Vårt felles mål har hele tiden vært å bidra til god folkehelse i Frogn – noe som også er formålet med Bølgen, sier han og viser til rapporten som i tillegg konkluderer med at treningssenteret kan drives med lønnsomhet fra 2023.

Åpner for støtte

I saken om tilskudd som nå fremmes for kommunestyret, påpeker rådmann Harald K. Hermansen at treningssenteret ved Bølgen opplevde en ekstraordinær vanskelig oppstart. På grunn av forsinkelser ved ferdigstillingen av bygget ble åpningen forskjøvet halvannet år, med flere tekniske utfordringer i startfasen. Senteret har heller ikke – i motsetning til kommersielle sentre - kunnet søke om økonomisk kompensasjon under koronapandemien.

BDO har i sin rapport vurdert den langsiktige lønnsomheten av treningssenterdelen, og konkluderer med at treningssenteret under gitte forutsetninger kan drives med lønnsomhet fra 2023. Det er forutsatt at eier gir tilskudd til dekking av driftsunderskuddet i 2021 og forventet driftsunderskudd for 2022. Regnskapet for Bølgen 2021, slik det er behandlet av styret, viser et underskudd på treningssenteret med kroner 5 103 884 og er en del av det akkumulerte underskuddet (negativt fond) på 11,8 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at kroner 5 103 884 innvilges som tilskudd for 2021 og at det også gis et tilskudd for 2022 på kroner 5 400 000.

- Om det viser seg å være nødvendig å gi noe støtte til treningssentret på Bølgen som følge av smitteverntiltak og redusert drift, vil slik støtte gis i medhold av EØS-avtalens regler. Disse reglene åpner for å gi betydelig støtte til kommunale idrettsanlegg når det er nødvendig for å sikre kommunens befolkning et godt tilbud, understreker kommunens advokat i saken mot Virke Aktiv Helse, Per Andreas Bjørgan fra advokatfirmaet Lund & Co.  

Her kan du lese rapporten (pdf/sladdet versjon) fra BDO, publisert etter saken er behandlet i formannskap- og kommunestyremøte 16. februar 2022.