Regnskapsresultat 2020

- I et helt spesielt og utfordrende år leverer kommunen tjenester med høy kvalitet, konstaterer rådmann Harald K. Hermansen og viser til et netto driftsresultat som er negativt, men som forventet i forhold til 2. tertialrapport. Fjorårets økonomiske resultat ble som rapportert til kommunestyret gjennom året; 10 millioner kroner dårligere enn planlagt i desember 2019, mens netto driftsresultatet landet på minus 32 millioner kroner.

Innhold

Kommunestyret planla med et underskudd på 22 millioner kroner grunnet uavklarte forhold ved det interkommunale samarbeidet, samt drift og sluttoppgjør knyttet til Drøbak Frogn idrettsarena. Resultatet er således ekstraordinært. Utgiftene til drift av Bølgen ble 12 mill kroner høyere enn forutsatt og kan i stor grad tilskrives korona-pandemien.

Flere enheter har også budsjettavvik som dels skyldes utfordringene kommunen har stått overfor som følge av pandemien. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd fra staten) ble 10 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjettert, rente og avdragsutgiftene ble 10 million kroner lavere enn opprinnelig budsjettert.

Fortsatt utfordringer

- Vi har fortsatt ambisjoner om å levere gode tjenester - og har svært dyktige og lojale ansatte som gjennom hele pandemien har stått på for kommunens innbyggere. Imidlertid gir Frogns befolkningsstruktur utfordringer med en sterk vekst i den eldre befolkningen i kommunen. Denne utviklingen har vi sett komme. Vi har derfor allerede vedtatt investeringer i kommende 4-års periode på 1,2 milliard kroner; blant annet øremerket kommunale omsorgsboliger, rehabilitering av eksisterende bygg samt vann- og avløpsnettet. Investeringene binder utgifter til renter og avdrag i årene fremover. Dette, kombinert med tidligere resultater, vil kreve at budsjettene og kostnadsveksten styres sterkere i tiden framover, sier rådmann Harald K. Hermansen.

Videre behandling

Regnskapet er sendt til revisjon og vil bli behandlet i kommunestyret 14. juni, sammen med årsmeldingen for 2020. Årsmeldingen publiseres ca. 1. april og vil gi en mer detaljert beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenesteyting, samt en grundigere oversikt over hva korona-pandemien har kostet kommunen og hvilke nasjonale tilskudd vi kan forvente som følge av dette.

Regnskapet er tilgjengelig her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/okonomi/regnskap/