Tildelinger kommunal kompensasjonsordning

Tildelinger for første del av kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Frogn kommune er avsluttet. Kommunen mottok 22 søknader innen fristen. Alle søkere ble tildelt en forholdsmessig lik andel av godkjent omsøkt sum.

Innhold

Den omsøkte summen var på totalt 11.175.487 - der alle søkerne fikk en forholdsmessig lik andel av sine innrapporterte tap tilsvarende 34% (andel på 0,335).

For mer informasjon og oversikt over tildelinger, se våre sider for næring

I utlysningen ble det opplyst at man kunne søke på følgende kategorier: 

  • Virksomheter innenfor reiseliv; reiselivsbedrifter med sterkt redusert omsetning i referanseperiodene til kompensasjonsordningen vil bli prioritert – med dokumenterte kostnader. 
  • Virksomheter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og virksomheter rammet av nasjonal skjenkestopp 4. – 22. januar 2021 – med dokumenterte kostnader. 
  • Virksomheter som kan dokumentere merkostnader knyttet til smitteverntiltak ved myndighetspålagte krav om rask nedstengning og rask gjenåpning – med dokumenterte merkostnader. 
  • Virksomheter innenfor servering, handel og tjenester: Kompensasjon for ferskvarer og/eller varelager som blir ukurant/ utgått på dato, forutsatt at dette ikke dekkes gjennom den generelle kompensasjonsordningen – må dokumentere at det er søkt på og gitt avslag på generelle kompensasjonsordninger. 
  • Virksomheter som kan dokumentere at de har søkt på og fått avslag på generelle kompensasjonsordninger, og som dermed har falt utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Alle 22 søkere søkte innenfor én eller flere av disse kategoriene.  

Søkerne kunne søke om økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Følgende kunne søkes dekket: 
 
• Uunngåelige faste kostnader 
• Merkostnader som følge av smitteverntiltak 
• Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans 

Det var ikke anledning til å søke om tapt omsetning/inntektstap. Alle søknader som søkte om dekning av kostnader eller tap som var utenfor ordningen, ble justert i henhold til utlysningskriteriene. Søknadssummer ble justert ved uttak av summer der det søktes dekket for inntektstap/variable kostnader/kostnader dekket av andre ordninger/lønnskostnader og annet utenfor ordningen.