Hva skjer i Badeparken?

Frogn kommune er i full gang med rehabilitering og fornyelse i Badeparken.

Innhold

Oppdatering pr mai/juni 2021:

Nytt fundament for pir nord, er endelig støpt ferdig. Dette var et komplisert arbeid som ble avsluttet i begynnelsen av juni. Fundamentet ligger på fem stålpeler som er boret og forankret til fjell. Fundamentet ligger godt under normalvannstand og vil ikke bli visuelt synlig. Natursteinmur blir i disse dager montert på betongfundamentet.

 

Parrsletta har vært åpen siden begynnelsen av mai.

Lekeplassen har overtagelse i uke 27, mens Herrebadområdet åpner uke 34.

Ny trapp ned til sjøen, foran Herrebadet er også etablert nå i månedsskiftet mai/juni.

Oppdatering pr april/mai 2021:

Etter fjerning av pir nord i Herrebadet, viser det seg at fjellet stuper brattere ned enn forventet. Dette har gjort at opsjonen om at piren må fundamenteres med peler, er blitt utløst. Dette har krevd en omprosjektering og det måtte foretas grunnundersøkelser med borrerigg for at videre prosjektering skal være treffsikker. Denne prøveboringen ble utført torsdag 22. april.

Medfører forsinkelser

18. juni har stått som overtakelse - men grunnet utfordringer ved pir nord, blir det forsinkelse ved overlevering av deler av prosjektet; næmere bestemt Herrebadet og lekeplassen. Etter oppstart av gravearbeider for fundamenter har arborist vurdert rotsystemene til omkringliggende trær. Det er et svært krevende sted å grave i, og vi måtte også her omprosjektere og benytte annen fremgangsmåte for å kunne fundamentere til fjell. Det er varslet 3 uker forsinkelse. Det betyr at forventet ferdigstillelse av lekeplassen foreløpig er satt til 12. juli 2021.

Videre fremdrift:

 • I slutten av uke 17 vil det påstartes peling, altså bore hull i fjellet for å feste stålpeler. Når dette er gjort og vi ser positive resultater for å kunne støpe betongfundament oppå disse, kan vi revidere fremdriftsplanen.
 • Det jobbes aktivt for at Parrstranda og Parrsletta kan åpne som planlagt 18. juni. Det betyr at riggplassen som nå er etablert der forsøkes flyttet nærmere Varmbadet.
 • De bygningsmessige arbeidene i Herrebadet ligger iht plan.
 • Vi tilrettelegger slik at planlagte arrangementer i Varmbadet og i parken ved kirken kan gå som tilnærmet planlagt.

Oppdatering pr februar/mars 2021:

Prosjektet med rehabilitering av Herrebadet og gjenværende badeanlegg startet opp 1. mars 2021. Her er mer informasjon om det som skal gjøres:

 • Fornyelse av lekeplassen/bygging av ny spennende lekeplass startet opp samme dato.
 • Firmaet SL Steinlegging AS har vunnet begge anbudskonkurranser, og blir utførende entreprenør på begge entrepriser.
 • I forbindelse med rehabilitering av steinmurer og betongarealer, vil det bli noe massetransport ut og inn av Badeparken via Parrsletta. Det vil være nødvendig å avsperre et område på Parrsletta til rigg/- og omlastningsplass. Det har også vært nødvendig å avsperre veien mellom Parrsletta og Herrebadet for rigg- og kjørevei (område vist på vedlagt PDF)
 • Kommunen er i dialog med brukerne av Varmbadet, slik at de får den tilgang de har behov for.
 • Det vil bli lagt til rette for passasje mellom Kirkeparken og Gamleparken mot sør. Etter hvert som stein- og betongarbeiderne ferdigstilles, vil vi tilstrebe å redusere riggområdet slik at vi ikke sperrer av mer enn høyst nødvendig.
 • Lekeplassen og rehabiliteringen av Herrebadet skal ferdigstilles til medio juni.


Oversikt over status på alle fire prosjekter som er vedtatt utført i Badeparken:

 1. Ny spennende lekeplass. Oppstart mandag 1. mars 2021. Ferdigstillelse juni 2021
 2. Antikvarisk rehabilitering av gjenværende badeanlegg – Herrebadet. Oppstart mandag 1. mars. 2021 Ferdigstillelse juni 2021
 3. Oppgradering av scene og amfi. Byggeperiode vinteren 2021/22. Ferdigstillelse våren 2022
 4. Rehabilitering av murer og kanter mot sjøen (mellom Varmbadet og Parrstranden). Byggeperiode vinteren 2021/22. Ferdigstillelse våren 2022