Helsestasjon for ungdom

Innhold

Aktuelt - koronavirus

Se Frogn kommunes informasjonsside om korona/C19

Helsestasjon for ungdom

Formål med helsestasjon for ungdom (HFU) er å arbeide for å fremme ungdoms totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. Vi vil bidra til å forebygge sykdom, uønskede svangerskap og abort. 

Viktig informasjon

Hvem komme til oss?

Vi er åpne for alle ungdom i aldersgruppen 13 - 24 år

Hva kan du få hjelp med?

Et sted for deg hvor du kan får råd og hjelp om det du måtte ønske.

  • Samliv, seksualitet, pubertet.
  • Prevensjon, svangerskap, abort.
  • Spiseforstyrrelser.
  • Seksuelt overførbare sykdommer
  • Livsstil, rusmidler.
  • Familieproblemer, skoletretthet.
  • Psykososiale vansker, angst, depresjon og andre psykiske vansker.

På helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier, lege og psykiatrisk sykepleier.

Vi har taushetsplikt!

Tjenesten er gratis og det er ikke timebestilling bortsett fra til psykiatrisk sykepleier .

Åpningstider

Åpningstidene er hver mandag fra kl. 15.00 til 18.00. 

Åpent for "drop in"

Har du spørsmål? Ta kontakt i åpningstiden på HFU eller ring oss.
 
I skolens påske-, høst-, vinter- og juleferie er HFU stengt.

Sommerferien har egne åpningstider i samarbeid med andre HFU i Follo, se Facebook "helsetasjon for ungdom Frogn" eller instagram : "hfufrogn"

Hvor finner du oss? 

Besøksadresse: Du finner oss på Bølgen, Belsjøveien 2, 1443 Drøbak
Postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak

For mer informasjon, kontakt helsestasjonen, tlf. 64 90 62 62

Helsesykepleier Kjersti Finsrud
E-post: kjersti.margrete.finsrud@frogn.kommune.no  Mobil: 481 27 025

Helsesykepleier Tine Ohnstad Gundersen
E-post: tine.gundersen@frogn.kommune.no Mobil: 477 85 142

Helsesykepleier Julie Hellevik          E-post: julie.hellevik@frogn.kommune.no Mobil: 94822875

Sykepleier Lene Toje    E-post: lene.toje@frogn.kommune.no Mobil: 457 21 686

Psykiatrisk sykepleier Hege Helene Rønnevig
E-post: hege.ronnevig@frogn.kommune.no Mobil: 900 77 741

Jordmor: Ellinor SekkesæterE-post: ellinor.sekkesæter@frogn.kommune.no Mobil: 477 58 130

 

Ansvarlig enhet

 

Enhet for psykososialt arbeid (EPA)
Enhetsleder Ingerlise Skarø
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 995 01 402
E-post Ingerlise Skarø
Enhetens hovedoppgaver og mål

Enhet for psykososialt arbeid (EPA), består av fire avdelinger. Tjenestene er inndelt og tilpasset aldersgruppen 0-5 år, 6-17 år og voksne i tre ulike avdelinger. I tillegg har enheten tre ulike botiltak.

Kort beskrivelsene av tjenestene våre.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste

Formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, seksuell helse, gode sosiale- og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader gjennom universelle og individrettede tiltak.

Alle barn tilbys grunnvaksinasjon og faste helsekontroller fra de er født og ut grunnskolen.

Jordmor tilbyr svangerskapskontroller, hjemmebesøk etter fødsel, prevensjonsveiledning og etterkontroller.

Ungdom mellom13-24 år kan selv komme på åpen helsestasjon for ungdom (HFU) en dag i uken. Her tilbys råd og hjelp knyttet til livsstil, psykisk og sosial helse, prevensjon, samliv, seksualitet og pubertet.

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Tjenesten gir råd og veiledning til barnehager og grunnskoler om hvordan de kan jobbe for å gi gode utviklingsmuligheter for alle barn.

Tjenesten er sakkyndige i saker der det er spørsmål om barn, unge eller voksne har behov for spesialpedagogiske enkeltvedtak etter barnehageloven eller opplæringsloven.

Utredning, tilrådning og veiledning i enkeltsaker gjennomføres etter samtykke og henvisning.

Barneverntjenesten

Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dette skjer gjennom ulike hjelpetiltak som f.eks. råd og veiledning, gruppetilbud, familieråd og plassering utenfor hjemmet.

Familietjenesten 

Tjenesten arbeider - i samarbeid med innbyggerne – med å gi barn, unge og familier en bedre hverdag. Dette skjer gjennom ulikt forebyggende arbeid som kurs og gruppevirksomhet, familiesamtaler og hjelpetiltak i medhold av Lov om barneverntjenester. Alle tiltak skjer etter samtykke fra dem det gjelder.

Rus- og psykisk helsetjeneste for voksne

Tilbud til innbyggere med lette, moderate og omfattende psykiske vansker/lidelser og/eller rusutfordringer. Dette skjer gjennom bl.a. kurs og gruppevirksomhet, individuelle samtaler, jevnlig oppfølging av at innbyggeres primære behov blir ivaretatt, plassering på institusjon for behandling og omsorg.

Tjenesten har tilbud om aktivitetstiltak som bl.a. Inn på tunet og aktiviteter på Ressurssenteret.

Boliger

Enheten har p.t. tre ulike boligtiltak:

Kopås ungdomsbolig – tilbud til ungdom (15-23 år) som av ulike årsaker har behov for et tilrettelagt botilbud. Formålet er å gi hjelp på en måte som gjør at de det gjelder i størst mulig grad vil kunne mestre en bosituasjon på egen hånd. Boligen er døgnbemannet og har plass til 8 beboere.

Lensmannsvingen bofellesskap – tilbud til ungeinnbyggere med psykiske vansker som har behov for bolig med oppfølging. Bofellesskapet har bemanning på dag og kveld og har 8 leiligheter.

Hegreveien omsorgshus – tilbud til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser med et stort omsorgsbehov. Hegreveien har døgnbemanning og plass til 8 brukere.

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat     

 

 

Eksterne lenker