Skolehelsetjenesten

Innhold

Aktuelt - koronavirus

Se Frogn kommunes informasjonsside om korona/C19

Våre faste helsesykepleiere er som vanlig ute på sine kontaktskoler til avtalte tider.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Vi skal samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og løse de helsemessige problemer som spesielt knytter seg til elevenes situasjon.

Hvem får tjenesten?

Omfatter alle skolebarn i kommunen.

Hva omfatter tjenesten?

 • Identifisere og løse helsemessige problemer.
 • Helseundersøkelser og rådgivning.
 • Forebyggende psykososialt arbeid.
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning.
 • Oppsøkende virksomhet.
 • Samarbeid med skolen om elevenes arbeids- og læringsmiljø.
 • Habilitering og individuelle planer for elever som trenger koordinerte tjenester.
 • Strukturert tverrfaglig samarbeid med hjem, skole og andre faggrupper, blant annet PPT, barnevern, ungdomslos, psykolog, fastlege og 2.linjetjenesten m.fl.
 • Vaksinasjon.
 • Veiledning i samliv, seksualitet og prevensjon.
 • Råd og veiledning til skolens personale vedrørende hygieniske forhold og arbeidsmiljø for øvrig. Tilrettelegging for integrering av funksjonshemmede barn.
 • Bistand med undervisning i samarbeid med skolen.
 • Tilbud om skilsmissegrupper (PIS).

Hvordan få tjenesten?

Alle skolebarn får innkalling til en basisundersøkelse ved skolestart. Selektive undersøkelser ved behov. Barn og foreldre kan kontakte helsesøster på den respektive skole.

Det er utarbeidet en plan for skolehelsetjenesten som omfatter hvilke undersøkelser som er beregnet til elever på ulike klassetrinn. Planen er utarbeidet etter veileder fra Sosial og Helsedirektoratet "Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten".

1.klasse    
 • Informasjon til foresatte (opplysningsskjema fra hjemmet, timeavtale for skolestartundersøkelse)
 • Presentasjon av skolehelsetjenesten i et foreldremøte før skolestart
 • Skolestartundersøkelse
2.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Vaksinasjon mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
3.klasse
 • Selektive undersøkelser.
 • Samtalegrupper med tema: egenomsorg, kosthold, fysisk aktivitet, hygiene, skolemiljø/trivsel.
 • Høyde/vekt.
 • Helseopplysningsskjema til alle elever. 
4.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Undervisning i samarbeid med krise- og incestsenteret i Follo
5.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Samtalegrupper med tema: helse/livsstil, psykisk helse og egne valg .
 • Ev. undervisning/samtalegrupper om puberteten
6.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Ev. undervisning/samtalegrupper om puberteten, hvis ikke i 5.klasse
 • Vaksinasjon mot meslinger/ kusma/ røde hunder (MMR)
 • Seksuelle overgrep og vold. Sette egne grenser. Bruk av internett og mobiltelefon.Undervisning i samarbeid med Krise- og incestsenteret.
7.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • HPV-vaksinasjon. Tilbud til alle jenter og gutter.
8.klasse
 • Helseopplysningsskjema
 • Tilbud til alle i 8. klasse og helsesamtale, vekstoppfølging (høyde/vekt)
9.klasse
 • Undervisning, ungdom, seksualitet og rus
 • Individuelle samtaler ut fra selektive behov
10.klasse
 • Informasjon i klassene om helsestasjon for ungdom (HFU)
 • Vaksinasjon mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
 • Individuelle samtaler ut fra selektive behov
V.g.s.
 • Individuell oppfølging ved behov (psykisk, seksuell og fysisk helse) 
 • Undervisning og opplysningsarbeid, prosjektarbeid i samarbeid med elevråd og skole.
 • Tilbud om vaksinasjon av russen mot meningokokkmeningitt.

Grunnskolen har tilbud om PIS-gruppe (tilbud til barn av skilte foreldre)

Helsesykepleier deltar i tverrfaglig samarbeid med skolen, foreldre og andre aktuelle samarbeidspartnere. Helsesykepleier ved skolen kan kontaktes når det er spørsmålsstillinger som har betydning for elevens skolesituasjon, og nås via skolen eller helsestasjonen.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.2011 nr. 30. Forskrifter om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten av 03.04.2003 nr. 450. Vi følger Statens helsetilsyns anbefalinger for tjenesten. Alle barn har rett til helsekontroll, og foreldre plikter å sørge for at de får det.

Helsesykepleiers trefftid ved skolen

SKOLE

DAG/ KONTORTID

TELEFON

Drøbak skole

Helsesykepleier: Ingrid Retvedt
ingrid.retvedt@frogn.kommune.no

Mandag: 9.00-15.00

Onsdag: 9.00-15.00

Tirsdag ulik uke: 9.00-14.00

Torsdag: 9.00-11.30

64 90 66 07

96 94 41 70

Sogsti skole

Helsesykepleier: Victoria Hammarstrøm Strøm

 

64 90 63 50

Heer skole

Helseykepleier: Ragnhild Kleva Seminati ragnhild.seminati@frogn.kommune.no

Man-Torsdag: 9.00-15.00

Fredag: 9.00-14.00

64 90 52 54

 957 12 983

Dal skole

Helsesykepleier: Anita Feiring anita.feiring@frogn.kommune.no

Mandag 9.00-15.00

Torsdag 9.00-15.00

64 90 62 58

957 12 982

Seiersten Ungdomsskole

Helsesykepleier: Lene Toje      lene.toje@frogn.kommune.no

Man-Fredag: 8.30-15.00

457 21 686
64 90 58 78

Montessori barneskole

Helsesykepleier: Vibeke Stokke
vibeke.stokke@frogn.kommune.no

Mandag: kl 9.00-15.00
Torsdag: kl 9.00-11.30

982 45 581

64 90 62 62

Montessori ungdomsskole

Helsesykepleier: Kjersti Finsrud
kjersti.margrete.finsrud@frogn.kommune.no

Onsdag: kl 8.15-15.00

Mandager i ulik uke: kl. 8.15-15.00

481 27 025
64 93 33 11

Dyrløkkeåsen barneskole

Helsesykepleier: Anette Olsson
anette.olsson@frogn.kommune.no

 

Dyrløkkeåsen ungdomsskole

Helsesykepleier:Kjersti Finsrud
kjersti.margrete.finsrud@frogn.kommune.no

 

 

Psykisk helse: Hege Helene Rønnevig
hege.ronnevig@frogn.kommune.no

Man/Tirs/Fre: kl. 9.00-15.00
Torsdag: kl. 9.00-11.30

 

 
Tirsd/Fred: kl 8.15-14.30
Torsd: kl 9.00-11.30

 

 

Onsdag kl 9.00-15.00

477 85 146
64 90 68 69

 

 

 

481 27 025
64 90 68 69

 

 

900 77 741

Frogn videregående skole:

 

Helsesykepleier: Julie Hellevik julie.hellevik@frogn.kommune.no

 

 

 

 

Psykisk helse: Hege Helene Rønnevig
hege.Ronnevig@frogn.kommune.no

 

 

Mandag ulik uke: 8.30-15.00

Tirsdag-fredag: 8.30-15.00
Mandag lik uke: HFU 15:00-18:00

 

 

Hver Mandag på Bølgen/HFU
Tir/Tor/Fre: kl. 8.00-16.00

 

 

94822875

 

 

 

 

900 77 741

For mer informasjon, kontakt Frogn helsestasjon, Bølgen, Belsjøveien 2, 1443 Drøbak, tlf 64 90 62 62.

Postadresse: Skolehelsetjenesten Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak

 

Ansvarlig enhet

 

Enhet for psykososialt arbeid (EPA)
Enhetsleder Ingerlise Skarø
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 995 01 402
E-post Ingerlise Skarø
Enhetens hovedoppgaver og mål

Enhet for psykososialt arbeid (EPA), består av fire avdelinger. Tjenestene er inndelt og tilpasset aldersgruppen 0-5 år, 6-17 år og voksne i tre ulike avdelinger. I tillegg har enheten tre ulike botiltak.

Kort beskrivelsene av tjenestene våre.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste

Formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, seksuell helse, gode sosiale- og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader gjennom universelle og individrettede tiltak.

Alle barn tilbys grunnvaksinasjon og faste helsekontroller fra de er født og ut grunnskolen.

Jordmor tilbyr svangerskapskontroller, hjemmebesøk etter fødsel, prevensjonsveiledning og etterkontroller.

Ungdom mellom13-24 år kan selv komme på åpen helsestasjon for ungdom (HFU) en dag i uken. Her tilbys råd og hjelp knyttet til livsstil, psykisk og sosial helse, prevensjon, samliv, seksualitet og pubertet.

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Tjenesten gir råd og veiledning til barnehager og grunnskoler om hvordan de kan jobbe for å gi gode utviklingsmuligheter for alle barn.

Tjenesten er sakkyndige i saker der det er spørsmål om barn, unge eller voksne har behov for spesialpedagogiske enkeltvedtak etter barnehageloven eller opplæringsloven.

Utredning, tilrådning og veiledning i enkeltsaker gjennomføres etter samtykke og henvisning.

Barneverntjenesten

Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dette skjer gjennom ulike hjelpetiltak som f.eks. råd og veiledning, gruppetilbud, familieråd og plassering utenfor hjemmet.

Familietjenesten 

Tjenesten arbeider - i samarbeid med innbyggerne – med å gi barn, unge og familier en bedre hverdag. Dette skjer gjennom ulikt forebyggende arbeid som kurs og gruppevirksomhet, familiesamtaler og hjelpetiltak i medhold av Lov om barneverntjenester. Alle tiltak skjer etter samtykke fra dem det gjelder.

Rus- og psykisk helsetjeneste for voksne

Tilbud til innbyggere med lette, moderate og omfattende psykiske vansker/lidelser og/eller rusutfordringer. Dette skjer gjennom bl.a. kurs og gruppevirksomhet, individuelle samtaler, jevnlig oppfølging av at innbyggeres primære behov blir ivaretatt, plassering på institusjon for behandling og omsorg.

Tjenesten har tilbud om aktivitetstiltak som bl.a. Inn på tunet og aktiviteter på Ressurssenteret.

Boliger

Enheten har p.t. tre ulike boligtiltak:

Kopås ungdomsbolig – tilbud til ungdom (15-23 år) som av ulike årsaker har behov for et tilrettelagt botilbud. Formålet er å gi hjelp på en måte som gjør at de det gjelder i størst mulig grad vil kunne mestre en bosituasjon på egen hånd. Boligen er døgnbemannet og har plass til 8 beboere.

Lensmannsvingen bofellesskap – tilbud til ungeinnbyggere med psykiske vansker som har behov for bolig med oppfølging. Bofellesskapet har bemanning på dag og kveld og har 8 leiligheter.

Hegreveien omsorgshus – tilbud til innbyggere med alvorlige psykiske lidelser med et stort omsorgsbehov. Hegreveien har døgnbemanning og plass til 8 brukere.

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat