Demenskoordinator

Er du eller en av dine rammet av demens? Demenskoordinator tilbyr veiledning, samtalegrupper og kurs, utredning i samarbeid med fastlegen, og kan være bindeledd mellom personer med demens og hjelpeapparatet.

Innhold

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fører til hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne og språkfunksjon, personlighetsforandringer og endring av adferd. Problemene kan være sammensatte og av praktisk, fysisk, psykisk eller sosial art.

Hvis du mistenker at du selv, eller en av dine nære, er i ferd med å utvikle demens, ta kontakt med fastlegen.

Hva kan du få hjelp til?

Demenskoordinatoren

 • er tilgjengelig for personer med demens og deres pårørende
 • tilbyr individuelle samtaler, samtalegrupper, pårørendeskole og andre kurs
 • kartlegger hjelpebehov og deltar i utredning sammen med fastlege ved mistanke om demenssykdom
 • har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen
 • tilbyr koordinering av tjenester
 • har tett samarbeid med ergoterapeut, søknadskontoret, hjemmetjenesten, sykehjemmene, dagsenter og fastlegene i kommunen
 • deltar i fagutvikling og veileder personale som arbeider med personer med demens

Kurs og tilbud

Følg med på annonsering i lokal presse, kommunens nettsider og oppslagstavler, eller ta direkte kontakt med demenskoordinator.

Frogn kommune har samlet all informasjon som gjelder koronavirus på en egen side. Her finner du oppdatert informasjon om endringer i våre tilbud og tjenester som følge av epidemien.

Gå til oppdatert informasjon om korona i Frogn kommune og status for våre gruppetilbud.

Hensikten med en samtalegruppe er at du kan dele erfaringer med andre som er i samme situasjon som deg, og få støtte og styrke til å mestre hverdagen. Du får praktiske råd og tips og økt kunnskap om demens. Det er deltakerne selv som bestemmer hva de ønsker å snakke om eller fortelle. Alt som snakkes om i gruppen vil være taushetsbelagt.

Samtalegruppen har 4-6 samlinger per halvår. Gruppen ledes av demenskoordinator og en annen
fagperson fra hukommelsesteamet.                    

Tilbudet er gratis.

Informasjon om pårørendegruppe høst 2022

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Det arrangeres to ganger i året i samarbeid med de andre Follo-kommunene. Kurset går over 4-5 kvelder og inneholder temaer som sykdomslære, kommunikasjon, pårørendes situasjon, vergemålsloven og praktiske tips i hverdagen. Det er undervisning, enkel bevertning og gruppesamtaler. Dette kurset anbefales til alle som er pårørende til personer med demenssykdom.

Har du ønske om eller behov for å delta på pårørendeskole, ta kontakt med demenskoordinator.

Aldring og helse arrangerer blant annet sommerleir og helgekurs for barn og unge pårørende.

«Hvem ser meg?» er en nettside for deg som har en mamma eller pappa med demens.

Du kan også kontakte demenskoordinator for å få søknadsskjema til tilbudene.

Demensforum i Follo

Dette er en åpen fagdag med fokus på Demens som arrangeres en gang hver vår.     

Aktuelle lenker

Appen "Kunnskap om demens"     

www.aldringoghelse.no

Veiviser demens (på aldringoghelse.no)

Demensplan 2025

www.nasjonalforeningen.no

www.helsedirektoratet.no

Nasjonal faglig retningslinje om demens       

https://hvakanhjelpe.no/           

Ta kontakt

Kontaktinformasjon

Mobiltelefon:  977 42 298

E-post:   Anine.Lerdahl-Johansen@frogn.kommune.no

Besøksadresse:   Grenåveien 1, inngang ved Søknadskontoret

 

Henvisning er ikke nødvendig, og tilbudet er gratis. 

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
E-post Maria Nordlander Flatøy
 Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og demente som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat