Dagsenter

Våre dagsentre er for eldre og personer med demens, som ønsker et mer aktivt og sosialt liv. Vi har fokus på mosjon, kosthold og aktivitet i trygge omgivelser.

Innhold

Koronavirus (Covid-19)

Frogn kommune har samlet all informasjon som gjelder koronavirus på en egen side. Her finner du oppdatert informasjon om endringer i våre tilbud og tjenester som følge av epidemien, og hva vi gjør for at du skal få et trygt og godt tjenestetilbud.

Gå til oppdatert informasjon om korona i Frogn kommune og status for våre dagsenter.

Raskebekken dagsenter

Dagsenteret er et tilbud til eldre i aldersgruppen fra 60+. Brukerne tilbys opphold fra en til fem dager per uke, avhengig av kapasitet og individuelle behov.

Formål

 • forebygge isolasjon og tilby sosial omgang med andre
 • mosjon og mobilisering
 • veilede og sørge for riktig kosthold
 • avlaste familien

Program for dagen

Dagen starter med felles frokost. Etter frokosten drives det forskjellige aktiviteter. Det kan være høytlesning, gå tur, mosjon, hagearbeid, håndarbeid, snekring osv. Før hjemreise serveres det middag.

Kriterier

Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg av tilbudet.

Besøksadresse: Ullerudveien 22, Drøbak

Telefon: 64 90 62 76  Mobil: 415 31 426

Lindehagen dagsenter

Dagsenteret er et tilbud til personer med demens. Brukerne tilbys opphold fra en til fem dager pr uke, avhengig av kapasitet og individuelle behov.

Formål

 • å forebygge isolasjon og tilby sosial omgang med andre
 • mosjon og mobilisering
 • å veilede og sørge for riktig kosthold.
 • å avlaste familien.

Program for dagen

Dagen starter med felles frokost. Etter frokosten drives det forskjellige aktiviteter. Det kan være høytlesning, gå tur, mosjon, hagearbeid, håndarbeid, snekring osv. Før hjemreise serveres det middag.

Kriterier

Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg av tilbudet.

 

Besøksadresse: Ullerudveien 26, Drøbak

Telefon: 957 12 952  Mobil sjåfør: 400 27 369

Priser

Satser for hjemmehjelp / vaktmestertjenester 2021

 Abonnement

 Timesats

Betaling etter inntekt. 1 G (Folketrygdens grunnbeløp) = kr 106 399 per 1. mai 2021. 
Brukere som mottar hjemmehjelp 8 timer eller mer per måned betaler abonnementsats (ved vedtak for minst 3 mnd).
Brukere som mottar mindre enn 8 timers hjelp per måned betaler timesats. 
Betalingen fastsettes på bakgrunn av husstandens samlede alminnelige inntekt i siste ligning.

Under 2G = kr 212 798

210 (makspris uavhengig av ant timer)           

  210                              

2G - 3G = kr 212 798 - 319 197

2 560

  320              

3G - 4G = kr 319 197- 425 596

2 872

  359

Over 4G = kr 425 596

4 288

  536

Priser for matombringing, dagtilbud og korttidsopphold 2021 

                      

Matombringing per middag

  79       

Opphold dagsenter per dag

  103

Transport tur/retur dagsenteret per dag

  87

Korttidsopphold institusjon per døgn

 175*

*Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter egenandelen for korttidsopphold i institusjon. Dette gjør de vanligvis i desember med virkning fra 1. januar påfølgende år.

Priser for trygghetsalarm 2021

              

Inntil 2 G, per måned

 200

2 G eller mer, per måned

 300

I tillegg påløper et monteringsgebyr på kr. 1000 for nye abonnenter som har inntekt over 2 G.

Kontakt

Avdelingsleder   Mona Hansen
Telefon 64 90 62 76
Mobil 415 31 426
E-post mona.hansen@frogn.kommune.no

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
E-post Maria Nordlander Flatøy
 Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og demente som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat