Parkering i Drøbak

Innhold

Parkering i Drøbak

På grunn av stor trafikk og få parkeringsmuligheter er det innført parkeringsavgift over store deler av Drøbak sentrum.

Publikum må forholde seg til de retningslinjer som er fastsatt for parkering. På steder som ikke er avmerket for parkering, men hvor dette vil være til hinder for fri ferdsel eller fremkommelighet for utrykningsbiler, vil det heller ikke være anledning til å parkere.

Frogn kommune har myndighet til å håndheve parkeringsbestemmelsene i Frogn kommune, det vil si all stans og parkering. Dette gjelder innenfor veitrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften, parkeringsforskriften, forskrift om offentlig parkeringsgebyr samt forvaltningsloven.

Vilkårsparkering: parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.

Ikke lenger gratis parkering for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn

Ny parkeringsforskrift ble innført med ikrafttredelse 01.01.17. Forskriften fjerner plikten kommunene tidligere hadde til å tilby gratis parkering for elektriske og hydrogendrevne motorvogner.

Kommunestyret vedtok 03.04.17 at "Gratis parkering for helt elektriske og hydrogendrevne motorvogner oppheves på kommunale parkeringsplasser."

Kommunale parkeringsplasser

 • For oversikt med kart, se her.. (man må her trykke på hvert enkelt sted for å få opp kart)
 • Google Maps - som viser parkering i Drøbak, se her.. (Parkering er markert med blå "P")
 • For oversikt over kommunale parkeringsplasser i Frogn komunne, se her..

Betalingsmåter

Du kan velge mellom følgende betalingsmåter:

Beboerparkering - fastboende fra 2023

Fra 01.01.2023 innføres beboerparkering hvor eiendommer som er registrert med mangelfull mulighet for parkering på egen eiendom, kan få kjøpt dette. Dette kan medføre at noen som tidligere har kjøpt parkeringskort, ikke kan få det for 2023.

I tillegg innføres soneparkering. Det vil si at en beboer som kjøper parkering for sone 1, ikke kan parkere i andre soner enn hva parkeringskortet tilsier. Oversikt over de forskjellige parkeringssonene finner du her...

De nye retningslinjene for beboerparkering ble vedtatt av kommunestyret per 06.12.2021 og er som følger:

 • Tillatelse gir ikke rett til egen parkeringsplass, og kommunen garanterer ikke at det er tilgjengelig plass til enhver tid.
 • Tillatelse gir adgang til å parkere hele døgnet på avmerkede plasser innenfor den aktuelle sonen.
 • Beboerkort gjelder ikke for parkeringsplasser reservert til spesielle brukergrupper.
 • Det kan utstedes beboerparkeringskort til personer som har folkeregistrert adresse i Frogn kommune på en adresse hvor det er beboerparkering.
 • Det er ingen begrensning i antall beboerparkeringskort en person kan få tildelt, men det skal betales for hver tillatelse i henhold til gjeldene gebyr.
 • Søker må være eier eller medeier av kjøretøyet det skal gis beboerparkering for (unntak for privatpersoner som leier bil av autorisert bilutleiefirma / bruker firmabil privat).
 • Parkeringstillatelsen skal være tilgjengelig for kontroll.
 • Varighet: Parkeringstillatelsen er gyldig i 1 - ett - år fra utstedelsestidspunktet.
 • Beboerparkering gjelder ikke for næringsdrivende og deres ansatte. Unntak kan gjøres for biler som er nødvendige i virksomheten.

 

Skriftlig søknad om beboerkort sendes:

 • Frogn kommune, Postboks 10 - 1441 Drøbak. Merk forsendelsen med "beboerparkering"
 • E-post: postmottak@frogn.kommune.no. Merk forsendelsen med "beboerparkering"

Man må ha folkeregistrert adresse på eiendommen utarbeidet av administrasjonen. Parkeringskort godkjennes av administrasjonen/parkeringsansvarlig.

Årskort - næringsdrivende

Retningslinjene for den nye beboerparkeringen, var ment at det for næringsdrivende kun skulle kunne gis parkeringskort til tjenestebiler (som f.eks. budbil for Peppes pizza utkjøring til kunder). Dette fordi offentlig parkering skal forbeholdes besøkende til kommunen og beboere uten mulighet for parkering på egen tomt.

Imidlertid har ikke dette kommet helt klart frem, og har heller ikke blitt kommunisert særskilt utad til de næringsdrivende. Dermed gjelder foreløpig følgende:

 • Det kan utstedes kort til næringsdrivende fra 01.01.2022, men kun gjeldende for året 2022.
 • Ny vurdering av årskort for næringsdrivende vil komme senhøsten 2022. 

 

Skriftlig søknad om årskort for næringsdrivende sendes:

 • Frogn kommune, Postboks 10 - 1441 Drøbak. Merk forsendelsen med "årskort næringsdrivende"
 • E-post: postmottak@frogn.kommune.no. Merk forsendelsen med "årskort næringsdrivende"

Parkeringskort godkjennes av administrasjonen/parkeringsansvarlig.

Hvor kan parkeringskort benyttes?

På kommunale plasser innenfor Gamle Drøbak. Over nyttår vil vi få på plass skilting med en spesifisering av plasser og hvilke adresser som kan parkere hvor (det vil som tidligere sagt bli soner, slik at for eksempel en beboer som bor i Jørnsebakken ikke kan bruke beboerparkeringskort og parkere f.eks. på Ringeplan).  

Bobil-parkering

I tidsrommet 19.06. til og med 15.08.2022, kan bobiler parkere på kommunale parkeringsarealer utenfor sentrum. Det er ikke tillatt med bobil-parkering på Sjøtorget eller i Båthavna (Havnegata).

Måna pendlerparkering

Måna - ved Frogn videregående skole

Adresse: Holtbråtveien 45

Innfartsparkeringen ved Frogn videregående skole har 60 plasser, hvorav åtte for EL-bil med lademulighet, fem for bevegelseshemmede.

Tilbudet er gratis, men man kan ikke stå mer enn 24 timer av gangen.

Parkeringsplassen er eiet Statens vegvesen.

Parkeringssatser

 

Det er 2 timers gratis parkering på parkeringsområder med maks 4 og 5 timers parkering.

PARKERINGSSATSER I DRØBAK
Eksklusiv merverdiavgift

2019        2020        2021     2022
Beboerparkering/årskort fastboende * 3 764 4 877 5 023   5 400
Årskort næringsdrivende og andre *                             8 374 9 625 9 914 10 000
Døgnkort    280    288    297 -
Ukekort 1 900 1 957 2 015 -
Månedskort 3 000 3 090  3 182 -
Timesparkering i Drøbak      34     34      35       36
Strøm til ladbar motorvogn 3,6kW**     0,10    0,10     0,20

Strøm til ladbar motorvogn 7,2kW** 

  0,26   0,25     0,26     0,35

*= Årskort kan kun benyttes på parkeringsplasser som er kommunale og hvor det kreves betaling (dvs. parkeringsautomat er satt opp). Årskort kan f.eks. ikke benyttes på Ringeplan, Sagajordet etc. Står det f.eks. på en parkeringsautomat at den driftes av Aker P-drift, er denne plassen privat og man kan ikke parkere med årskort fra kommunen.

Årskort gjelder kun i vernesonen i sentrum.

**= Beregnes per minutt. 

 

Ved problemer med parkeringsautomatene – kontakt parkeringsvakten på telefon  415 31 395. 

Personer med forflytningsproblemer som trenger parkering kan søke om parkeringstillatelse hos Søknadskontoret helse og omsorg. Søknad sendes til: Frogn kommune, Søknadskontoret helse og omsorg, Postboks 10, 1441 Drøbak eller soknadskontoret@frogn.kommune.no.

Kommunen er forpliktet til å sørge for denne tjenesten. Samferdelsdepartementet har med virkning fra 01.01.2017 fastsatt ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Parkeringstillatelsen kan benyttes på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser uten å betale avgift også utover maksimaltiden og på steder der det er innført boligsoneparkering. Gjelder også ved parkering i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter. Dersom det på de oppgitte parkeringssteder ikke er avgiftsparkering, tidsbegrenset parkering, boligsone-parkering eller p-plass reservert for målgruppen, gir p-tillatelse ikke praktisk parkeringslette, og p-tillatelse skal ikke utstedes.

Problemer med å bære hører ikke til de ting som i seg selv vil gi parkeringstillatelse. Parkeringskortet må alltid ligge godt synlig i bilens frontrute og er kun gyldig for den person kortet er registrert på. Parkeringskortet gir ikke mulighet til å parkere i strid med vanlige trafikkregler og parkeringsskilt. Den som søker må angi særlige behov på de steder vedkommende parkerer. Sporadiske behov som f.eks. tannlege, og generelle behov for parkering ved innkjøp o.l. gir normalt ikke grunnlag for tildeling av p-tillatelse. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse.

Det er i selve søknaden at du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse.Legeattest og passfoto av brukeren skal vedlegges søknaden.

For mer informasjon, kontakt søknadskontoret for helse og omsorg på tlf. 64 90 60 00 eller soknadskontoret@frogn.kommune.no. Søknadskontoret for helse og omsorg holder til i Grenåveien 1 i Drøbak.

Turistbusser

Kommunen har to gratis parkeringsplasser for turistbusser ved Ruters snuplass på Seiersten. Adresse: Ullerudveien/Museumsveien.

En parkeringsbot er enten et parkeringsgebyr eller en kontrollsanksjon.

Kun skriftlig henvendelse vedrørende klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon.

Parkeringsgebyr

Et parkeringsgebyr ilegges når skiltforskriften, vegtrafikkloven eller trafikkreglene brytes ved mindre trafikkforseelser. For eksempel hvis du parkerer der det er skiltet parkeringsforbud, stanseforbud eller parkering på fortau, gangfelt eller lignende.

Parkeringsgebyret er hjemlet i forskrift om offentlig parkeringsgebyr. I forskriften bestemmes også størrelsen på gebyret som fra 01.01.2017 er på kr. 900,-

Kontrollsanksjon

En kontrollsanksjon ilegges på parkeringsområder med kontroll. De ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).

Kontrollsanksjon er det som før var tilleggsavgift og kontrollavgift, som nå er samlet i parkeringsforskriften. I forskriften, Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) - Lovdata bestemmes også størrelsen på sanksjonen som fra 01.01.2022 er:

Kontrollsanksjon høy sats: kr. 990,- 
Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis).

Kontrollsanksjon normal sats: kr. 660,- 
Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkering lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking.

Kontrollsanksjon lav sats: kr. 330,- 
Dersom du bryter vilkårene om dokumentasjonsplikt på steder med gratis parkering, for eksempel om du glemmer å trekke billett.

Er du uenig i ileggelse av parkeringsgebyr/kontrollsanksjon

Har du fått parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon og er uenig i ileggelsen, må du sende inn skriftlig klage til kommunen innen tre uker etter ileggelsen.

Bruk gjerne vårt elektroniske klageskjema. Klage på parkeringsbot 
Eller send e-post til postmottak@frogn.kommune.no,
eller brev til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak.

Viktig! Dersom det gjelder et parkeringsgebyr, må gebyret betales innen forfall. Er parkeringsgebyret ikke betalt innen fristen, forhøyes det med 50 prosent. Dette gjelder selv om det er sendt inn klage. Hvis du får medhold i klagen, vil parkeringsgebyret bli tilbakebetalt.

Kommunens behandling av klagen

Parkeringsgebyr

Kommunen behandler klagen så snart som mulig. Dersom du får medhold i klagen vil parkeringsgebyret ettergis. Opprettholder kommunen ileggelsen, kan avgjørelsen påklages til Tingretten.

Ønsker du å påklage kommunens avgjørelse, må du sende skriftlig klage til kommunen innen tre uker. Kommunen oversender deretter klagen din til Tingretten. Klagen sendes til postmottak@frogn.kommune.no eller til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak.

Husk! Parkeringsgebyret må betales innen forfall, selv om det påklages.

Kontrollsanksjon

Kommunen behandler klagen så snart som mulig og senest innen åtte uker. Dersom du får medhold i klagen vil kontrollsanksjonen ettergis. Opprettholder kommunen ileggelsen, kan avgjørelsen påklages til Parkeringsklagenemda.

Frist for å klage kommunens avgjørelse er ett år, men dersom du ikke har fremsatt klagen din til Parkeringsklagenemda innen tre uker etter kommunens avgjørelse, må du likevel betale sanksjonen. Gir Parkeringsklagenemda deg medhold, vil sanksjonen ettergis.

Har ditt kjøretøy, henger eller båt blitt fjernet?

Kommunen har avtale med Redningsverket AS, så er ditt kjøretøy, henger eller båt blitt tauet inn, ring tlf.: 69 26 67 71, døgnbemannet.

Redningsverket har lokasjoner i Ski og Råde. 

Nettside Redningsverket

Lover og regelverk

Forvaltningsloven

Vegtrafikkloven

Skiltforskriften

Trafikkreglene

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om vilkårsparkering