Psykisk helsetjeneste

Innhold

Om Psykisk helsetjeneste

Henvendelser fordeles på faste inntaksmøter på mandager. Tjenesten tar raskt kontakt med alle, og de fleste mottar tilbud om en kartleggingssamtale innen 2 - 3 uker.Dersom henvendelsen vurderes til å være akutt, tilstreber vi raskere første konsultasjon. Vi har samtaler på kontoret. Smittevernet ivaretas gjennom bruk av munnbind, avstand, lufting, renhold og at personer er friske når vi møtes.

Alternativ oppfølging avtales der det vurderes som hensiktsmessig og nødvendig; treffes ute, på videokonsultasjon og på telefon.

Sliter du psykisk?

Vi har alle perioder i livet der hverdagen kan virke uoverkommelig og håpløs. Ofte kan det være til hjelp å få sortert tanker og følelser. Kontakt oss dersom du ønsker hjelp.

Angst

Angst kan hemme deg i å få gjennomført normale aktiviteter. Det finnes god hjelp å få på dette området. Mer om angst her.

Når du er deprimert varer det lave stemningsleiet over tid og kan påvirke søvn, relasjoner til andre, jobb og appetitt. Det du tidligere har satt pris på, kan oppleves som meningsløst. Mer om depresjon her. Er vårt kurs i mestring av depresjon noe for deg. Les om det litt lenger ned på siden.

Noen bruker selvskading for å håndtere vanskelige følelser. Vi kan hjelpe deg til å finne andre måter å håndtere vanskelige følelser. Mer om selvskading her.

Psykoser er skremmende opplevelser både for de det gjelder og deres pårørende. Det kan være at en hører stemmer andre ikke hører, eller har sanseopplevelser andre ikke har. Vi bruker sansene til å orientere oss i hverdagen. Når vi ikke kan stole på sansene våre blir vi forvirret. Noen kjenner seg forfulgt, andre har tankekaos. Mer om psykose her

Tidlige tegn på psykose

Dersom du er bekymret for om du, eller noen du kjenner kan ha tidlige tegn på psykose, kan du få råd og veiledning av samhandlingsteamet  på 908 16 652. (hverdager 9-15) Tidlige symptomer kan være: funksjonsfall på skole eller arbeid, tilbaketrekking fra familie og venner, humørsvingninger, uvikelighetsfølelse, og at du ser og hører ting som ikke er virkelig.

 

Sorg er en normal tilstand på opplevd tap. De fleste klarer å håndtere dette på egen hånd, men i noen tilfeller trenger en hjelp å håndtere sorgen.

Spiseforstyrrelse

En person som har en spiseforstyrrelse, vil være overopptatt av mat og plages med konstante tanker om mat, spising, kropp og vekt. Andre sider av livet blir overskygget når svært mye tid og ressurser brukes på handlinger knyttet til mat og spising. Mer om spisefortyrrelser her.

Vold i nære relasjoner

Mange opplever å bli utsatt for vold i hjemmet. Vold kan være både fysisk og psykisk. les mer her. Politiet har en kampanje for å forebygge vold i nære relasjoner. Hvor lite skal du finne deg i?

Alternativ til vold er en stiftelse som jobber med  behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. De åpnet høst 2017 en avdeling i Follo. Link til nettside her. 

 Tvang/ OCD

Tvangslidelse er en angstlidelse som kjennetegnes av tilbakevendende uønskede tanker og/eller tvangshandlinger. Tvangslidelser kan behandles. Mer om tvangslidelse/ OCD her.

 

Tilbud

les mer her

Vi har tilbud om undervisning i grupper, Kurs i mestring av Depresjon (KID). Les mer om dette her. Vi har vanligvis kursopptart vår og høst. For påmelding ta kontakt med Kirsten.aaslund@frogn.kommune.no.

Vi har tilbud om undervisning i grupper, Kurs i mestring av stress og belastning (KIB).  Vi har vanligvis kursopptart vår og høst.

Er jeg i målgruppen for KIB-kurs?

Kurset er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeid og privatliv.

Målgruppen er for arbeidstakere som er i arbeid, arbeidsledige, sykemeldte eller andre som ønsker og vil ha nytte av å bedre sin mestringsevne.

Hva er en belastning?

Hva som oppleves som en belastning er individuelt.

Belastning kan betegnes som:

• En ubalanse mellom det man makter, trenger eller forventer og den opplevde situasjonen.

• En opplevelse av manglende kontroll og mestring av situasjoner

• Tar med arbeidet hjem mer enn vanlig, tar lite helgefri

• Blir fortere irritert enn vanlig, lite glede og fravær av humor, føler på engstelse og uro.

• Blir ofte syk i ferier

• Problemer med søvn, muskelsmerter eller mageproblemer, føler slitenhet og mangel på energi.

•Glemmer, vanskelig å konsentrere seg, føler på utilstrekkelighet, føler på håpløshet og pessimisme.

•Belastninger som er så omfattende at man ikke mestrer dem på en akseptabel måte kan gi stress.

 Målet med kurset

Å lære metoder og tenkemåter som kan benyttes for å bedre mestring av belastninger knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes en måte å håndtere belastningene på som oppleves som tilfredsstillende for den enkelte og som fører til større mestringsevne på sikt.

 Praktisk informasjon

Du må være folkeregistrert i Frogn kommune

Kurset blir ledet av godkjent kursleder. Kurset går over 6.ganger, hver samling er på 2,5 timer per uke. Det er vanligvis 12-14 deltakere på hvert kurs. Kursboka, «Kurs i Mestring av Belastning», er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.              

 Kursets innhold og målsetning

Dette er et kurs som er basert på forståelse av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Man benytter kognitiv teori og metoder for å kartlegge og identifisere belastninger og håndtering av disse, samt konsekvenser av ulike mestringsstrategier. Øvelser er en viktig del av kurset.

Kurs i mestring av belastninger (KIB) er utarbeidet for mennesker som har behov for å bedre sin evne til å mestre store belastninger i arbeidsliv eller privatliv.

Målet er at kursdeltakerne skal lære en forståelse av teknikker som de selv kan benytte seg av. Kib er et læringsorientert tiltak, utarbeidet for bruk innenfor for eksempel NAV, HMS-virksomheter, mestringssentra, primærhelse tjenester eller andre som har behov for denne type tiltak.

Kurset er basert på kognitiv atferdsteori og kunnskap om stress, belastning og mestring, og en følger kursboken «Kurs i Mestring av Belastning- et kurs basert på kognitiv metode».

Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Børve, psykriatisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard.

Om du ønsker mer informasjon eller å melde deg på kurs kan du gjøre det direkte med kursleder, Tine Hegg på mailadresse: Tine.hegg@frogn.kommune.no

Mer informasjon om KIB finner du på www.fagakademiet.no og på   www.psykiskhelse.no

Nettverksråd

En metode der en samler nettverk og venner, for felles problemløsning. 

Hjemmebesøk

Dersom det blir vanskelig for deg å komme til oss, har vi mulighet for hjemmebesøk.

Aktivitetstilbud

Ressurssenter for psykisk helse

Alle tjenester fra psykisk helse og rustjenester er gratis.

Kurs i mestring av depresjon (KID) og kurs i mestring av stress og belastning (KIB) har en egenandel som dekker kursmatriell.

 

Min plan - app for kriseplan.

Mental helse

Mental helse - Frogn

Rettighetstelefonen - Mental helse ungdom

LPP-Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Hjelp til selvhjelp

Rådet for psykisk helse

Helsebiblioteket

Pårørendesenteret

Kontakt oss

Du kan ta direkte kontakt med oss på vår felles vakttelefon for psykisk helse og rustjenester 

400 27 390    hverdager mellom 8:00 og 15:30.

Send søknad